olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Bevorderingsnormen bovenbouw en eindexamennorm


Algemene opmerkingen:

1. Met bespreekzone wordt bedoeld de situatie waarbij de docentenvergadering beslist of de leerling bevorderd kan worden.
2. Een 3 of minder op het rapport levert altijd bespreking op.
3. Een leerling die tweemaal wordt afgewezen voor dezelfde klas, moet zijn/haar opleiding vervolgen op een ander (lager) niveau.

4. Een leerling die in een bepaalde klas is blijven zitten en in een daaropvolgende klas wederom niet wordt bevorderd, moet zijn/haar opleiding vervolgen op een ander (lager) niveau.

5. De verliespunten worden als volgt berekend: een 5 op het rapport is 1 verliespunt, een 4 levert 2 verliespunten op, een 3 (of lager) telt voor 3 verliespunten.

6. De docentenvergadering kan bij de overgang in bepaalde situaties besluiten af te wijken van de hier geformuleerde regels.

7. Een havo-leerling wordt cum laude bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 8,0 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 6 of hoger zijn. Een havo-leerling wordt met genoegen bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 7,0 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 6 of hoger zijn. Er wordt gekeken naar de rapportcijfers afgerond op gehelen.

Een vwo-leerling wordt cum laude bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 8,0 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 7 of hoger zijn. Een vwo-leerling wordt met genoegen bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 7,5 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 6 of hoger zijn. Er wordt gekeken naar de rapportcijfers afgerond op gehelen.


- Bevorderingsnormen zonder extra vak

Een leerling zonder extra vak wordt bevorderd als

1. voor alle examenvakken, die in het betreffende leerjaar zijn gevolgd (zie voetnoot 1), plus de examenvakken die in een eerder leerjaar met een schoolexamen zijn afgesloten,

    a. de overgangscijfers 6 of hoger zijn;  of

    b. er één 5 gehaald is en alle overige overgangscijfers 6 of hoger zijn;  of

    c. er één 4 of twee keer een 5 of één 5 en één 4 is gehaald en het gemiddelde van alle overgangscijfers 6 of hoger is (zie voetnoot 2) en     

2. voor alle vakken het handelingsdeel, zoals expliciet aangegeven in het PTA voor het betreffende leerjaar, naar behoren is gedaan en     

3. voor lo (= lichamelijke opvoeding) géén onvoldoende overgangscijfer is behaald.

4. voor de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 is behaald en de andere twee cijfers voldoende zijn.


- Bevorderingsnormen met extra vak

Een leerling met een extra vak wordt bevorderd

1. conform bovenstaande normen bij handhaving van het extra vak;

2. met een extra verliespunt, als de leerling stopt met het extra vak en het extra verliespunt te wijten is aan dit extra vak (zie voetnoot 3).

 

Een leerling wordt afgewezen als
1. hij/zij meer dan één (compensatie)punt tekort komt om volgens bovenstaande normen bevorderd te worden, en/of  

2. hij/zij voor de zomervakantie nog niet voor alle vakken de handelingsdelen uit het betreffende leerjaar conform het PTA (= programma van toetsing en afsluiting) heeft ingeleverd en de kwalificatie “naar behoren” heeft gekregen (zie voetnoot 4);

3. hij/zij meer dan drie verliespunten in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) heeft. 

 

In alle overige gevallen beslist de docentenvergadering (bespreekzone).


De eindexamennorm

Een leerling is voor havo geslaagd (na alle herkansingen en mogelijkheden voor herexamen) >>lees verder

Een leerling is voor vwo geslaagd (na alle herkansingen en mogelijkheden voor herexamen) >>lees verder

 

Voor de vermelding 'cum laude' op het diploma, zie hieronder artikel 16 uit het examenreglement:
ad 1: De vakken, die een leerling op het einde van een leerjaar laat vallen, tellen hier dus mee.
ad 2: De vakken ckv en lo tellen in 4 vwo wel mee bij de compensatieregeling, maar in 4 havo en 5 vwo niet, omdat de leerlingen in 4 vwo een vak extra hebben t.o.v. het eindexamen. Voor het bepalen van cum laude tellen ckv en lo mee in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo.
ad 3: De leerling dient naar de mening van de betrokken vakdocent wel een serieuze inspanning te hebben geleverd.
ad 4: Indien er zwaarwegende redenen zijn, kan de schoolleiding na overleg met de betrokken docent(en) de leerling na de zomervakantie extra tijd geven; in die periode kan de leerling van de lessen worden uitgesloten.
ad 5: Voor het havo wordt het combinatiecijfer bepaald door de eindcijfers voor lv (= levensbeschouwing), maat (= maatschappijleer), ckv en het profielwerkstuk, die alle vier even zwaar meewegen. Het combinatiecijfer weegt in de vaststelling van de examenuitslag mee als cijfer voor één vak. Voor het vwo wordt het combinatiecijfer samengesteld uit de eindresultaten voor ckv, lv, maat en het profielwerkstuk.

NB: bij bevordering worden de afzonderlijke vakken uit het combinatiecijfer eerst als combinatiecijfer beschouwd als ze zijn afgesloten. In de praktijk betekent dit dat bij de bevordering van 5 naar 6 vwo de eindresultaten voor ckv, lv en maat als combinatiecijfer meewegen in de bevorderingsnormen.