olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Bevorderingsnorm 2 + 3 vwo

Algemene opmerkingen:

1. Een leerling van 2 vwo die de brugklas of de tweede klas heeft gedoubleerd, mag dit schooljaar niet weer doubleren; een leerling van 3 vwo die de tweede of de derde klas heeft gedoubleerd, mag dit schooljaar niet weer doubleren.
2. Een 5 telt voor één verliespunt, een 4 voor twee en een 3 of minder telt voor drie verliespunten.
3. Een 3 of minder levert altijd bespreking op.
4. Een leerling wordt óf bevorderd óf afgewezen, al dan niet na bespreking.
5. Met bespreekzone wordt bedoeld de situatie waarbij de docentenvergadering beslist of de leerling bevorderd kan worden.
6. In de bespreekzone wordt gelet op:
- aanleg
- inzet en motivatie
- perspectief m.b.t. de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde
- opbouw van de cijferlijst
- afronding van de cijfers
- ontwikkeling cijfers gedurende het schooljaar
7. Voor bevordering van 2 gymnasium naar 3 atheneum telt het vak GLTC niet mee.

8. Voor leerlingen die OLV-3D volgen:

- Voor bevordering van klas 2 OLV-3D gymnasium naar klas 3 gymnasium tellen de vakken arts, humanics en/of science niet mee.

- Voor bevordering van klas 2 OLV-3D gymnasium naar klas 3 atheneum tellen de vakken GLTC, arts, humanics en/of science niet mee.

- Voor bevordering van klas 2 OLV-3D atheneum naar klas 3 atheneum tellen de vakken arts, humanics en/of science niet mee.

9. Een leerling wordt cum laude bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 8,0 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 7 of hoger zijn. Een leerling wordt met genoegen bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 7,5 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 6 of hoger zijn. Er wordt gekeken naar de rapportcijfers afgerond op gehelen.

10. De docentenvergadering kan bij de overgang in bepaalde situaties besluiten af te wijken van de hier geformuleerde regels.Bevorderingsnorm 2 naar 3 vwo

Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende eisen is voldaan:   

1. een gemiddelde van 6,0 of meer;
2. hoogstens drie verliespunten. Echter deze drie verliespunten mogen niet alleen in de drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) zitten.

Een leerling wordt afgewezen bij één van de volgende situaties:  

1. vier verliespunten en een gemiddelde van 6,0 of minder.
2. vijf of meer verliespunten.

In overige gevallen beslist de docentenvergadering (bespreekzone).


Omstroomprocedure onderbouw van 3 vwo naar 3 havo, tussentijds


De leerling komt hiervoor halverwege het schooljaar of uiterlijk tijdens de tweede rapportvergadering in aanmerking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het rapport biedt geen redelijk perspectief voor bevorderingnaar een volgend schooljaar;
  • een leerling heeft zich naar behoren ingezet;
  • er is voldoende ruimte op de havo

De docentenvergadering beslist.
Het jaargemiddelde van een leerling die omstroomt van vwo naar havo wijkt af in de berekening.Bevorderingsnorm van 3 naar 4 vwo


Een leerling wordt bevorderd als:

er hoogstens drie verliespunten op het rapport staan (echter deze drie verliespunten mogen niet alleen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zitten) waarbij de leerling voor de verplichte en gekozen vakken voldoet aan een deel van de examennorm te weten:
- alle cijfers zijn 6 of hoger;
- er is één maal een 5 behaald terwijl alle overige cijfers 6 of hoger zijn;
- het gemiddelde van alle cijfers is 6 of hoger en maximaal is 1x4 óf 2x5 óf 1x5 + 1x4 behaald.

Een leerling is afgewezen bij één van de volgende situaties:  
              
1. bij vijf of meer verliespunten.
2. de leerling voldoet niet aan de bovengenoemde examennormen voor de verplichte en gekozen vakken.

In overige gevallen beslist de docentenvergadering (bespreekzone).Bevorderingsnorm van 3 vwo naar 4 havo

De leerling is bevorderbaar naar 4 havo indien hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. er zitten niet meer dan vier verliespunten in het gekozen havo-profiel
2. op de hele lijst staan niet meer dan zes onvoldoendesExamennorm Vernieuwde Tweede Fase

De examennorm voor de Vernieuwde Tweede Fase luidt:

Een leerling is geslaagd als

1. alle cijfers 6 of hoger zijn
2. er 1 x 5 gehaald is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn
3. het gemiddelde van alle cijfers 6 of hoger is en maximaal 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 + 1 x 4 is gehaald
4. het gemiddelde CE-cijfer (afgerond) 6,0 is
5. voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1x5 is behaald 

Voor meer informatie