olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Bevorderingsnorm 2 + 3 havo

Algemene opmerkingen:

1. Een leerling van 2 havo die de brugklas of de tweede klas heeft gedoubleerd, mag dit schooljaar niet weer doubleren; een leerling van 3 havo die de tweede of de derde klas heeft gedoubleerd, mag dit schooljaar niet weer doubleren.
2. Een 5 telt voor één verliespunt, een 4 voor twee en een 3 of minder telt voor drie verliespunten.
3. Een 3 of minder levert altijd bespreking op.
4. Een leerling wordt óf bevorderd óf afgewezen, al dan niet na bespreking.
5. Met bespreekzone wordt bedoeld de situatie waarbij de docentenvergadering beslist of de leerling bevorderd kan worden.
6. In de bespreekzone wordt gelet op:
- aanleg
- inzet en motivatie
- perspectief m.b.t. de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde
- opbouw van de cijferlijst
- afronding van de cijfers
- ontwikkeling cijfers gedurende het schooljaar
7. Een leerling wordt cum laude bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 8,0 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 6 of hoger zijn. Een leerling wordt met genoegen bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 7,0 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 6 of hoger zijn. Er wordt gekeken naar de rapportcijfers afgerond op gehelen.

8. De docentenvergadering kan bij de overgang in bepaalde situaties besluiten af te wijken van de hier geformuleerde regels.Bevorderingsnorm 2 naar 3 havo

Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende eisen is voldaan:   

1. een gemiddelde van 6,0 of meer;
2. hoogstens drie verliespunten. Echter deze drie verliespunten mogen niet alleen in de drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) zitten.

Een leerling wordt afgewezen bij één van de volgende situaties:  

1. vier verliespunten en een gemiddelde van 6,0 of minder.
2. vijf of meer verliespunten.

In overige gevallen beslist de docentenvergadering (bespreekzone).


Bevorderingsnorm van 3 naar 4 havo

Een leerling wordt bevorderd als:

er hoogstens drie verliespunten op het rapport staan (echter deze drie verliespunten mogen niet alleen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zitten) waarbij de leerling voor de verplichte en gekozen vakken voldoet aan een deel van de examennorm te weten:
- alle cijfers zijn 6 of hoger;
- er is één maal een 5 behaald terwijl alle overige cijfers 6 of hoger zijn;
- het gemiddelde van alle cijfers is 6 of hoger en maximaal is 1x4 óf 2x5 óf 1x5 + 1x4 behaald.

Een leerling is afgewezen bij één van de volgende situaties:  
              
1. bij vijf of meer verliespunten.
2. de leerling voldoet niet aan de bovengenoemde examennormen voor de verplichte en gekozen vakken.

In overige gevallen beslist de docentenvergadering (bespreekzone).


Examennorm Vernieuwde Tweede Fase

De examennorm voor de Vernieuwde Tweede Fase luidt:

Een leerling is geslaagd als

1. alle cijfers 6 of hoger zijn
2. er 1 x 5 gehaald is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn
3. het gemiddelde van alle cijfers 6 of hoger is en maximaal 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 + 1 x 4 is gehaald
4. het gemiddelde CE-cijfer (afgerond) 6,0 is
5. voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1x5 is behaald 


Omstroom-procedure onderbouw

Een verzoek tot omstroom van havo naar vwo kan uiterlijk tot eind periode 2 ingediend worden en vervolgens pas bij het afsluiten van het schooljaar. 

Om te beginnen moeten de volgende drie voorwaarden voldaan worden:
1. het cijfergemiddelde is 7,5 of hoger
2. de cijferlijst kent geen onvoldoendes
3. er is voldoende ruimte is op het vwo.
De docentenvergadering beslist.
Het jaargemiddelde van een leerling die omstroomt van havo naar vwo kan in de berekening afwijken. 
 

 

Voor meer informatie